Menu
Menu
Menu

Privacybeleid

Gegevensbeheerder

De exploitant van de website www.alhar.pl en de beheerder van uw persoonlijke gegevens is Alhar sp. z o.o., gevestigd op het adres: ul. Kochanowicka 89a, 42-713 Kochcice. U kunt contact met ons opnemen via telefoon: +48 537 884 558 of +48 660 425 332, en via e-mail: biuro@alhar.pl. Persoonlijke gegevens verzameld door de beheerder worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016

 • inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna te noemen AVG), de wet van 10 mei 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Publicatieblad van 2018, punt 1000), de wet van 18 juli 2002 betreffende het verlenen van diensten langs elektronische weg (geconsolideerde tekst Publicatieblad van 2019, punt 123) en de wet van 16 juli 2004 – Telecommunicatiewet (geconsolideerde tekst Publicatieblad van 2018, punt 1954).

Informatieverzameling

De website verzamelt informatie over gebruikers en hun gedrag op de volgende manieren:

 • door vrijwillig verstrekte informatie in het contactformulier,
 • door het opslaan van cookies (zogenaamde “cookies”) op de eindapparaten van gebruikers.

De website kan ook informatie opslaan over verbindingsparameters zoals IP-adres, proxyserver, sessienaam, apparaat, besturingssysteem en browser van de gebruiker, locatie, evenals de namen van internetproviders of mobiele serviceproviders voor technische doeleinden, gerelateerd aan serverbeheer en het uitvoeren van een overeenkomst met de persoon waarop de gegevens betrekking hebben (op basis van artikel 6, lid 1, punt b van de AVG), evenals voor het genereren van geaggregeerde en statistische informatie (bijv. over de regio waaruit de verbinding tot stand is gebracht), waarop de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, evenals voor beveiligingsdoeleinden.

Gegevensverwerking

Als onderdeel van het gegevensoverdrachtsproces via het formulier voor het uitvoeren van het aankoopproces, ontvangt de gebruiker informatie zoals bedoeld in artikel 13, lid 1 en 2 van de AVG, en stemt de gebruiker in met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door de beheerder op de manier en voor de doeleinden beschreven in de relevante toestemmingsclausules en dit document.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van onjuiste persoonsgegevens. De beheerder verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers met behulp van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Doelen van gegevensverwerking

De beheerder verwerkt persoonsgegevens om contact op te nemen met geïnteresseerde personen in de aangeboden diensten. Persoonsgegevens die voor andere doeleinden worden verwerkt, vereisen telkens de actieve toestemming van de gebruiker na voorafgaande informatie over het doel, de duur en de omvang van de verwerking. Met inachtneming van uw rechten en vrijheden kan de beheerder persoonsgegevens verwerken voor wettelijk gerechtvaardigde doeleinden, met name direct marketing van eigen producten of diensten, zoals aangegeven in het formulier bij het indienen van een verzoek.

 • gedurende de periode van correspondentie die is geïnitieerd door een vraag die door de gebruiker via het formulier is verzonden – tot de beëindiging ervan;
 • gedurende de periode die overeenkomt met de levenscyclus van de op het apparaat van de gebruiker opgeslagen cookies – in het geval van de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die alleen de inhoud van de website bekijken. De beheerder bewaart ook persoonsgegevens van gebruikers indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, verplichtingen van de gebruiker uit overeenkomsten af te dwingen, de veiligheid te waarborgen en fraude en misbruik te voorkomen – tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor vorderingen tegen de gebruiker.

Bereik van verwerkte gegevens

Bereik van verwerkte gegevens

 • direct marketing (het bereik van de gegevens is afhankelijk van vrijwillig verstrekte informatie door de gebruiker en gegevens met betrekking tot de activiteiten van de gebruiker die worden geregistreerd en opgeslagen via cookies) – op basis van artikel 6, lid 1, onder f van de AVG, namelijk omdat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door de beheerder of door een derde partij;
 • verzenden van commerciële informatie via elektronische weg in overeenstemming met artikel 10, lid 2 van de wet inzake elektronische diensten van 18 juli 2002 (het bereik van de gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt) – op basis van afzonderlijk verleende toestemming;
 • gebruik van telecommunicatie-eindapparatuur en geautomatiseerde oproepsystemen voor direct marketingdoeleinden in overeenstemming met artikel 172 van de wet op telecommunicatie van 16 juli 2004 (het bereik van de gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt) – op basis van afzonderlijk verleende toestemming;
 • vervullen van wettelijke verplichtingen die op de beheerder rusten in verband met het uitoefenen van zakelijke activiteiten (het bereik van de gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt) – op basis van artikel 6, lid 1, onder c van de AVG, namelijk omdat de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting die op de beheerder rust.

Rechten

Elke gebruiker heeft het recht om:

 • Toegang te vragen tot zijn persoonsgegevens,
 • Correctie van persoonsgegevens te vragen,
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens te vragen,
 • Verwijdering van persoonsgegevens te vragen,
 • Overdracht van persoonsgegevens te vragen,
 • Op elk moment zijn toestemming in te trekken, waarbij de intrekking van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd op basis van de toestemming,
 • Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de President van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

Bovendien kan elke gebruiker bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Om gebruik te maken van bovenstaande rechten dient de gebruiker contact op te nemen met de beheerder door een e-mail te sturen naar: biuro@alhar.pl. De beheerder zal het verzoek van de gebruiker onmiddellijk uitvoeren in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften. Het verwijderen, beperken, overdragen en bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens zal invloed hebben op de geleverde diensten en kan leiden tot het niet correct kunnen uitvoeren van deze diensten. De beheerder verzekert dat de gegevens van de gebruiker uitsluitend worden verwerkt voor het doel van contact met de geïnteresseerde persoon of voor andere doeleinden op basis van afzonderlijk verleende toestemmingen. De beheerder zal het ingediende verzoek onmiddellijk beoordelen, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst. Indien echter vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken de beheerder het verzoek niet binnen de genoemde termijn kan beoordelen, zal dit binnen twee maanden worden gedaan en zal de gebruiker tijdig op de hoogte worden gesteld van de beoogde verlenging van de termijn. De beheerder informeert elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt over het corrigeren, verwijderen of beperken van de verwerking van de gegevens, zoals gevraagd door de gebruiker, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onevenredig veel inspanning vereist.

Samenwerkende entiteiten

Afhankelijk van de processen die verband houden met het type ondersteuning, kan de beheerder gegevens verstrekken aan entiteiten die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van het proces. In het geval van klantenservice (vragen en claims) worden de gegevens verstrekt aan entiteiten die ondersteuning bieden in de aangegeven mate.

Gegevensverwerking uitbesteden

Voor het correct functioneren van de website is het nodig dat de beheerder gebruikmaakt van diensten van externe entiteiten. De beheerder maakt uitsluitend gebruik van diensten van dergelijke verwerkers die voldoende garanties bieden voor het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de Verordening en de rechten beschermt van de personen waarvan de gegevens worden verwerkt. De beheerder besteedt de verwerking van persoonsgegevens uit aan de volgende entiteiten: leveranciers van diensten die de beheerder voorzien van technische, IT- en organisatorische oplossingen (in het bijzonder leveranciers van computer software, e-maildiensten en hosting) – de beheerder verstrekt verzamelde persoonsgegevens van de gebruiker aan de geselecteerde provider die namens hem handelt, alleen indien en in de mate die nodig is om het beoogde doel van de gegevensverwerking uit te voeren in overeenstemming met dit privacybeleid. Alle entiteiten aan wie de beheerder de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt, garanderen het gebruik van passende maatregelen ter bescherming en beveiliging van persoonsgegevens zoals vereist door de wet. De beheerder kan verplicht zijn om informatie die via de website is verzameld te verstrekken aan bevoegde autoriteiten op basis van wettelijk geldige verzoeken en binnen het bereik van dergelijke verzoeken

Geautomatiseerde profilering

Wij informeren u dat de verwerkte persoonsgegevens niet onderworpen zijn aan geautomatiseerde profilering.

Bescherming van persoonsgegevens

Om de risico’s van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te minimaliseren, streven we ernaar om een passend niveau van privacy en gegevensbeveiliging te waarborgen. De tools die we gebruiken, zijn zorgvuldig geselecteerd om een adequate bescherming van persoonsgegevens te bieden in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De beheerder selecteert en past met zorg de juiste technische en organisatorische maatregelen toe om de verwerkte gegevens te beschermen tegen risico’s en categorieën van gegevens die onder bescherming vallen. In het bijzonder worden gegevens beschermd tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verlies en vernietiging, ongeoorloofde wijziging en onrechtmatige verwerking in strijd met de geldende wettelijke voorschriften.

Wijziging van het privacybeleid

 • De beheerder behoudt zich het recht voor om dit document te wijzigen, waarbij de gebruiker op de hoogte wordt gebracht van de wijzigingen voordat deze van kracht worden, bijvoorbeeld door relevante informatie op de hoofdpagina van de website te plaatsen, en in geval van belangrijke wijzigingen ook door een melding te sturen naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres.
 • Indien de gebruiker bezwaar heeft tegen de wijzigingen, kan hij/zij verzoeken om verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens door de beheerder en stoppen met het gebruik van de website. Het verdere gebruik van de website na publicatie of ontvangst van een melding over wijzigingen in dit document wordt beschouwd als instemming met het verzamelen, gebruiken en delen van persoonsgegevens van de gebruiker volgens de bijgewerkte inhoud van het document.
 • Dit privacybeleid beperkt geen enkel recht van de gebruiker op basis van de toepasselijke wetgeving.

Cookies en hun gebruik op de website

 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webserver worden verzonden en aan de gebruikerszijde worden opgeslagen. Ze kunnen informatie bevatten over activiteiten zoals het klikken op specifieke links of pagina’s, het inloggen op een gebruikersprofiel of het lezen van de inhoud van pagina’s. Onze website maakt gebruik van essentiële cookies om de website aan te passen en het gebruik ervan te vergemakkelijken voor de gebruikers, bijvoorbeeld door informatie over sessies, gebruikersaanmeldingen, voorkeuren en taalvoorkeur op te slaan. Op onze website maken we ook gebruik van cookies die worden geplaatst door Google Analytics, waarmee we de voorkeuren van gebruikers beter kunnen begrijpen. We maken gebruik van cookies zoals ‘utma’ en ‘utmz’ om anoniem informatie te verzamelen en gegevens over trends te verzenden zonder individuele gebruikers te identificeren. Alle cookies op onze website worden gebruikt met toestemming van de gebruiker. De gebruiker kan toestemming geven voor het gebruik van cookies door de instellingen van de gebruikte browser aan te passen bij het bezoeken van onze website. Op dezelfde manier kan de gebruiker deze toestemming weigeren. Deze instellingen kunnen op elk moment worden gewijzigd om het gebruik van cookies te blokkeren en eerder geïnstalleerde cookies te verwijderen. Gedetailleerde instructies over het bepalen van de opslagvoorwaarden zijn beschikbaar op de websites van de fabrikant of softwareontwikkelaar. Hoe cookies opslaan uitschakelen? Cookies worden meestal standaard opgeslagen op het eindapparaat. U kunt op elk moment de instellingen van uw webbrowser wijzigen om het automatisch opslaan van cookies te blokkeren. Raadpleeg de helpsectie van uw browser voor instructies, bijvoorbeeld:
 • Mozilla Firefox
 • Safari
 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Houd er rekening mee dat sommige soorten cookies noodzakelijk zijn voor de goede werking van websites. Het uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde functies van de website niet meer werken. Waarom gebruiken we cookies op www.alhar.pl? We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
 • Het weergeven van een website die is afgestemd op de individuele behoeften en voorkeuren van de gebruiker.
 • Het vergroten van de bruikbaarheid van de website voor het gemak van de gebruiker.
 • Het waarborgen van een goede werking en beveiliging van de website.
 • Het opslaan van sessiegegevens, het verzamelen van informatie over het gedrag van de gebruiker op de website, het uitvoeren van analyses en statistieken.
 • Het verstrekken van verzamelde gegevens aan samenwerkende partijen van de beheerder, inclusief reclame- en marketingdoeleinden. Wat voor soort cookies gebruiken we op de website? We maken gebruik van de volgende cookies:
 • Sessiecookies, die tijdelijke bestanden zijn en op het apparaat van de gebruiker blijven totdat de gebruiker uitlogt van de website/de browser sluit.
 • Permanente cookies, die gedurende een langere,